Beweegtuin met ontmoetingsplek

 • Beweegtuin met ontmoetingsplek
 • Beweegtuin met ontmoetingsplek
 • Beweegtuin met ontmoetingsplek
 • Beweegtuin met ontmoetingsplek
 • Beweegtuin met ontmoetingsplek

Steeds vaker zien we beweegtuinen in de buitenruimte van zorgcentra of woonzorgcentra. Het doel van zo’n “actieve” tuin is om ouderen (meer) in beweging te krijgen én te houden. Ouderen zijn positief over deze beweegtrend. Hun ervaring is dat de oefeningen op de beweegtoestellen “goed voor de spieren en het evenwicht zijn”. De ouderen zijn positief over het bewegen in de buitenlucht. Ook nodigt het uiterlijk van de beweegtoestellen ouderen uit om ermee aan de slag te gaan. De beweegactiviteiten in de Beweegtuin worden vaak begeleid door fysiotherapeuten, MBvO-docenten of activiteitenbegeleiders. Uit onderzoek blijkt dat begeleiders merken dat het beweeggedrag van ouderen in positieve zin wordt beïnvloed bij de komst van beweegtoestellen. Naast het sportief bewegen is er ook een oefencircuit dat gebruikt kan worden voor lopen met hulpmiddelen (rollator, krukken). Preventief oefenen(valpreventie) met de rollator is van groot belang in het terugdringen van valongelukken en bijkomende kosten.
 
Het plan is tot stand gekomen door samenwerking van diverse belanghebbenden:
1.Stichting “Leef Linne”
2.Fit & Fysio
3.Gemeente Maasgouw
                 
De Stichting “Leef Linne” is de kartrekker van het project. Zij heeft een werkgroep gevormd, die zich ten volle inzetten om het project te kunnen realiseren. Het team stemt de keuzes van de toestellen en de inrichting van het terrein af met de doelgroep en leverancier van de toestellen.
De gemeente Maasgouw is eigenaar van het stuk grond. Zij zullen dit inbrengen en het mogelijke vergunningstraject organiseren. Bovendien onderstrepen zij het belang van sporten, voor iedereen in de samenleving en zullen zij van daaruit de nieuwe locatie promoten. Haar programma “Sportimpuls” stimuleert een actieve en gezonde leefstijl onder inwoners van de gemeente. Daarnaast zal de gemeente onder andere de bestrating, aanplanting en het plaatsen van de toestellen voor haar rekening nemen. 

Doelen
We willen met dit project op de eerste plaats bereiken dat binnen 1 jaar de kern Linne leefbaarder wordt, er meer zorg voor elkaar is en er wordt gewerkt aan een gezondere samenleving. Vanuit een plan dat voortkomt uit de inwoners van Linne zelf en grotendeels door vrijwilligers wordt opgepakt. Een belangrijke doelstelling is de vorm van ontmoeten, een verbeterd gevoel van sociale bewogenheid en een toenemend gevoel van veiligheid in de kern Linne. De mensen gaan door gebruik te maken van de toestellen actief bewegen met als resultaat dat:
De fysieke gesteldheid van de ouder wordende mens verbetert door de actieve stimulans tot bewegen.
 
Subdoelen binnen dit project zijn:

 • Samen sporten tussen mensen van verschillende doelgroepen/leeftijden stimuleren. Naast innovatieve speelelementen willen we hierbij ook een nieuwe beweegprogramma voor ouderen opstarten.
 • De motorische ontwikkeling verbeteren van bewoners. Denk aan uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, balans en bewegingssnelheid.
 • In het bijzonder bijdragen aan het vergroten van de perceptie bij ouderen m.b.t. hun eigen “kunnen” op het gebied van bewegen en motoriek.
 • Een positieve houding bij niet sportieve bewoners realiseren ten aanzien van bewegen en het plezier in bewegen.
 • M.n. ouderen in staat stellen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.
 • Mensen sociaal meer te betrekken, zodat zij niet vereenzamen in hun woning.
 • Mensen te stimuleren tot een zinvolle bijdrage aan de samenleving; bijvoorbeeld als vrijwilliger (informatie)bijeenkomsten of beweeglessen verzorgen.Vergroting van sociale contacten, vooral nieuwe contacten, tussen doelgroepen die tot op heden niet of nauwelijks contact hebben met elkaar.

 

DELEN:

Reacties